تالیف و ترجمه های استاد بشرح زیر است.

1 . کتاب نصاب شوشتر که مانند نصاب الصبیان فراهی به شعر سروده شده و بخشی از واژه های گویش شوشتری را به فارسی روز معنی میکند و در سال 1349 چاپ و منتشر شده است.

2 . کتاب واژه نامه ای از گویش شوشتری که توسط فرهنگستان زبان ایران در سال 1355 چاپ و مننتشر شده است

3 . کتاب یادی از شوشتر که در دو جلد تالیف و پس از فوت ایشان توسط انجمن مفاخر فرهنگی ایران چاپ و منتشر گردیده است.

4 . ترجمه کتاب خصائص الحسینیه تالیف حاج شیخ جعفر شوشتری از عربی به فارسی

5 . ترجمه کتاب غنیمه السفر فی الاحوال حاج شیخ جعفر شوشتری از عربی به فارسی