سنگ مزار مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد علی جعفر زاده فرزند حاج شیخ جعفر شوشتری در مقام صاحب الزمان

سنگ مزار مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد علی جعفر زاده فرزند حاج شیخ جعفر شوشتری در مقام صاحب الزمان