استاد نیرومند و علامه شوشتری
استاد نیرومند و علامه شوشتری

استاد نیرومند، علامه شوشتری را بدرقه می کند.

اهواز سال 1352

 

استاد نیرومند در محضر علامه شوشتری

اهواز سال 1352