استاد محمد باقر نیرومند علاوه بر کارهای کتابت و تالیفی و ترجمه علاقه فراوانی به عکاسی داشتند که تا اوائل سالهای 30 با استفاده از دوربین های جعبه ای قدیمی برای تذکره های زوار و یا نامنویسی دانش آموزان عکاسی میکردند.

علاوه بر آن یک دوربین بسیار جالب فانوسی تاشو آگفا داشتند که در زمان جنگ دوم خریداری کرده و اکثر آثار باقیمانده از ایشان با این دوربین برداشته شده اند.

ایشان در سالهای 40 هم در زنگ کاردستی دانش آموزان به تدریس عکاسی در تاریکخانه ای که در دبستان ملی جعفری اهواز دایر کرده بودند می پرداختند.