تاریخ تولد

بقولی استاد محمد باقر نیرومند در سال 1284 شمسی متولد شده اند ولی ایشان احتیاطاً تاریخ تولد خود را 1278 ذکر کرده اند.

  شناسنامه استاد محمد باقر نیرومند شناسنامه استاد محمد باقر نیرومند