ساباط و درب حسینیه شیخ و درب ورودی منزل حاج شیخ جعفر شوشتری

ساباط و درب حسینیه شیخ و درب ورودی منزل حاج شیخ جعفر شوشتری