عده ای از شاگردان مدرسه دولتی پهلوی نمره 4 شوشتر سال 1304 شمسی