عکس دستجمعی در سال 1305 شمسی با خانواده امام

عکس دستجمعی در سال 1305 شمسی با خانواده امام