="استاد

استاد نیرومند بهمراه دو تن از نوه های خود

مریم شریعت و علی شریعت