مرحوم آقا شیخ اسماعیل جعفر زاده (پدر استاد نیرومند) سال 1309

مرحوم آقا شیخ اسماعیل جعفرزاده (پدر استاد نیرومند) سال 1309