ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (6)

از عکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند

از چپ به راست ایرج نیرومند، فرخ نیرومند، ظریفه نیرومند و اقدس نیرومند

پشت سر مرتضی محیط (سال 1328)