مراسم عقد
مراسم عقد

مراسم عقد آقای محمد رضا شریعت در محضر علامه شوشتری، حاج ضیاء الدین محیط

و حاج شیخ بهاء الدین شریعت و آقایان عبدالمجید و ایرج نیرومند نیز حضور دارند.