ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (20) -  امامزاده عبدالله شوشتر سال 1319

امامزاده عبدالله شوشتر سال 1319