اشعاری با گویش شوشتری از استاد نیرومند با خط خودشان (5)