استاد محمد باقر نیرومند ضمن عهده دار بودن مسئولیت فرهنگی از کتابت، تصنیف و تالیف و ترجمه نیز غافل نبودند کتابهائی که بخط آن مرحوم نوشته شده عبارتند از:

1 . کتابت قرآن کریم که در سال 1356 به چاپ رسید.

2 . قرآن کریم با ترجمه که هنوز به چاپ نرسیده است.

3 . کتاب لب التواریخ تالیف یحیی بن عبداللطیف قزوینی که در مرداد ماه سال 1353 چاپ و منتشر شده است.

4 . کتاب راهی بسوی دین تالیف بانو مریم محمدی که در سال 1355 به چاپ رسید.

5 . منتخب دیوان رجا سروده آیت الله حاج سید ابراهیم محمدی شوشتری که در سال 1351 چاپ و منتشر شده است.

6 . کتاب تذکره شوشتر تالیف مرحوم سید عبدالله جزایری که در سال 1348 چاپ و منتشر گردیده

7 . کتاب غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی که در اثر بیماری و بستری شدن ایشان متاسفانه ناتمام ماند.

8. کتاب اشعار محلی خوزستان اثر طبع شعرای خوزستان به زبان محلی که در سال 1349 چاپ و منتشر شده است.